Savjeti

ENERGETIKA: Plaćanje struje za novu kuću bez priključka

Pitanje: Koliko sam dužna platiti HEP ODS-u za priključak struje za novu kuću koju gradimo a koja do sada nije imala priključak?

Odgovor: Priključenje kupaca (potrošača) na elektroenergetsku mrežu regulirano je Općim uvjetima i Pravilnikom o priključenju. Navedenim se propisima, između ostalog, propisuje i način utvrđivanja visine naknade koju potrošač plaća za priključenje na elektroenergetski sustav. Jedinična «cijena» po kW priključne električne snage, utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske i iznosi za cijelo područje Republike Hrvatske 1.350,00 kuna (+ PDV), osim za grad Zagreb, gdje iznosi 1.700,00 kuna (+ PDV). Naknada se naplaćuje kupcima kod (prije) priključenja ili kod povećanja priključne snage, i to na način, da kupac zatraži, a HEP ODS odobri, prvo prethodnom, a nakon toga i konačnom elektroenergetskom suglasnosti za priključenje, «zahtijevanu» snagu u kilovatima.

Iznos koji će kupac platiti kao naknadu, dobije se umnoškom cijene po navedenoj Odluci i broja kW zakupljene – odobrene snage. Konkretno, kupac kojem se odobri 5 kW snage, platit će 6.750.- kuna + PDV (5 kW x1.350,00 kn = 6.750,00 kuna). U slučaju da stvarni troškovi priključenja premašuju iznos koji je dobiven prethodnim izračunom za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim (zavisnim) troškovima. Konkretno, stvarni trošak za istog kupca po izračunu HEP ODS-a, iznosi 15.000,00 kuna, a ne 6.750,00 + dozvoljeno odstupanje do 20% (ukupno 8.100,00 kuna). U tom slučaju, kupcu se u prethodnoj EES ukaže na ovu situaciju, te mu se ostavi mogućnost da donese odluku, hoće li zaključiti ugovor o priključenju i platiti priključak 15.000,00 kuna ili će «sačekati» promjene koje mogu rezultirati smanjenjem stvarnog troška priključenja.

Kako se ovakvi slučajevi (visoki troškovi priključenja), u pravilu pojavljuju na području gdje nema „jednostavnog rješenja“, kao što su seoska domaćinstva, vikend naselja, rubni dijelovi naselja, i slično, rješenje se često postiže istovremenim priključivanjem većeg broja potrošača, što onda omogućuje zajedničko financiranje „istih troškova“.

Mogućnost da se „isti trošak“ raspodjeli na više kupaca predviđen je u Pravilniku o priključenju, pa se taj dio može pogledati malo detaljnije u navedenom Pravilniku. Isto tako Pravilnik obrazlaže, koji se troškovi još raspoređuju na kupce, a koji na isporučitelja. Konačno, HEP ODS ima pravo naplatiti stvarne (zavisne) troškove za priključenje i to je dužan sve obrazložiti potrošaču (kupcu) prije ugovaranja priključenja (kod prihvaćanja prethodne EES), a kupac će odlučiti, hoće li to prihvatiti i snositi «stvarne» troškove ili ne.

SAVJET: U svim je slučajevima najbolje sa HEP ODS-om temeljito razmotriti sve ono što potrošaču nije jasno, te u pisanom obliku razmijeniti i utanači.

Više savjeta potražite na www.zastita-potrosaca.org/savjetovaliste/energetika/

Javne (komunalne) usluge: Elementi za obračun fiksne vodne naknade

 

Sukladno čl. 6. spomenute Uredbe fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine.

Drugim riječima, obveza plaćanja fiksne vodne naknade plaća se za priključak. Dakle, suvlasnici stambene zgrada koje imaju jedan referentni vodomjer dužni su platiti fiksnu vodnu naknadu na način da se iznos fiksne vodne naknade dijeli na sve suvlasnike neovisno o potrošnji.

Iskustva Zagreba i nekih drugih gradova koji obračunavaju fiksnu vodnu naknadu za vlasnike stanova neovisno od toga što naknada nije posljedica priključenja nekretnine.

Više savjeta potražite na www.zastita-potrosaca.org/savjetovaliste/javne-komunalne-usluge/

TELEKOMUNIKACIJE: Pretplatnički ugovor

Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između operatora javnih komunikacijskih usluga i pretplatnika tih usluga uređuju se njihovim međusobnim ugovorom.

Sastavni dio pretplatničkog ugovora čine opći uvjeti poslovanja, uvjeti korištenja usluga i cjenik usluga za koje se taj ugovor sklapa. Pretplatnički ugovor mora sadržavati odredbe koje su utvrđene posebnim zakonom kojim je uređena zaštita potrošača, te drugim posebnim propisima. Obvezno trajanje pretplatničkog ugovora ne može biti dulje od dvije godine.

Ugovori sklopljeni putem sredstava daljinske komunikacije ili elektroničke trgovine, kao i ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostora operatora, moraju sadržavati odredbe u skladu s posebnim propisima Zakona o zaštiti potrošača.

SAVJET:Korisnik ne potpisuje ugovor u kojemu su određene obveze jedne i druge stranke potpisnice ugovora, nego pretplatnički ugovor čine slijedeći dokumenti: potpisani zahtjev, opći uvjeti poslovanja operatera, uvjeti korištenja usluga i cjenik usluga za koje se taj ugovor sklapa. U koliko korisnik ne dobije kod potpisa zahtjeva sve navedene dokumente (barem na uvid da ih pročita i upozna se sa svojim pravima i obvezama), treba iste zatražiti prije potpisivanja zahtjeva.

Više savjeta potražite na www.zastita-potrosaca.org/savjetovaliste/telekomunikacije/

Online prijava:

 

PRIJAVE I UPITI ONLINE