O nama

UDRUGA "VARAŽDINSKI POTROŠAČ"

Udruga za zaštitu prava potrošača “Varaždinski potrošač” Varaždin je osnovana 2002. godine kao podružnica Društva za zaštitu potrošača Hrvatske Zagreb

Udruga “Varaždinski potrošač” je neovisna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana osnovana radi promicanja indivualnih prava potrošača, te uspostave neovisnog javnog nadzora ponuditelja usluga i proizvoda u Varaždinskoj županiji.

Cilj djelovanja Udruge:

Temeljni cilj djelovanja Udruge “Varaždinski potrošač” je kroz zaštitu prava potrošača-fizičkih osoba od pasivnog potrošača stvoriti aktivnog potrošača svjesnog svojih prava.

U ostvarenju cilja svog javnog djelovanja Udruga prihvaća politiku zaštite potrošača Europske unije i Consumers International-a definiranu pravima potrošača:

    * pravo na sigurnost roba i usluga,
    * pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju,
    * pravo na izbor roba i usluga,
    * pravo da se čuje glas potrošača,
    * pravo na zadovoljavanje temeljnih životnih potreba,
    * pravo na naknadu štete,
    * pravo na obrazovanje,
    * pravo na zdravi okoliš.

Republika Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07) kojim se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu i to:

   1. pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača,
   2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,
   3. pravo na pravnu zaštitu potrošača,
   4. pravo na informiranje i edukaciju potrošača,
   5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa,
   6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihovih interesa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

Kroz svoje javno djelovanje Udruga se bavi slijedećim djelatnostima:

    * okupljanje nezadovoljnih potrošača
    * informiranje i educiranje potrošača putem brošura, letaka i medija
    * savjetovanje potrošača osobno u uredu Udruge ili telefonskim putem
    * organiziranje predavanja, seminara i drugih stručnih skupova o problemima potrošača
    * suradnja s istovrsnim udrugama i organizacijama u tuzemstvu i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
    * poticanje mladih stručnjaka da se bave proučavanjem problema na tržištu

Predstavnici Udruge sudjeluju u kreiranju politike zaštite potrošača kroz Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Odjela za zaštitu potrošača.

Preko povjerenika Europske unije odazivamo se na seminare prema CARDS programu i već smo stekli dva certifikata za položenu stručnost u dva poglavlja iz zaštite prava potrošača.
Sva naša saznanja prenosimo građanima-potrošačima Varaždinske županije kroz štampane brošure i obavijesti izložene na “INFO-STUPU” koji je nalazi na Varaždinskoj tržnici.

Savjet svim potrošačima!


Informirajte se, predlažite svoja viđenja kod rješavanja mnogih pitanja i budite aktivan potrošač koji je svjestan svojih obveza i prava.
Jedino aktivan potrošač može mnogo učiniti za poboljšanje naše svakodnevnice.

Svi smo mi potrošači!