Udruga "Varaždinski potrošač"

Udruga za zaštitu prava potrošača "Varaždinski potrošač" Varaždin je osnovana 2002. godine kao podružnica Društva za zaštitu potrošača Hrvatske Zagreb

Udruga "Varaždinski potrošač" je neovisna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana osnovana radi promicanja indivualnih prava potrošača, te uspostave neovisnog javnog nadzora ponuditelja usluga i proizvoda u Varaždinskoj županiji.

Cilj djelovanja Udruge:

Temeljni cilj djelovanja Udruge "Varaždinski potrošač" je kroz zaštitu prava potrošača-fizičkih osoba od pasivnog potrošača stvoriti aktivnog potrošača svjesnog svojih prava.

U ostvarenju cilja svog javnog djelovanja Udruga prihvaća politiku zaštite potrošača Europske unije i Consumers International-a definiranu pravima potrošača:

    * pravo na sigurnost roba i usluga,
    * pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju,
    * pravo na izbor roba i usluga,
    * pravo da se čuje glas potrošača,
    * pravo na zadovoljavanje temeljnih životnih potreba,
    * pravo na naknadu štete,
    * pravo na obrazovanje,
    * pravo na zdravi okoliš.

Republika Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07) kojim se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu i to:

   1. pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača,
   2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,
   3. pravo na pravnu zaštitu potrošača,
   4. pravo na informiranje i edukaciju potrošača,
   5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa,
   6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihovih interesa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

Kroz svoje javno djelovanje Udruga se bavi slijedećim djelatnostima:

    * okupljanje nezadovoljnih potrošača
    * informiranje i educiranje potrošača putem brošura, letaka i medija
    * savjetovanje potrošača osobno u uredu Udruge ili telefonskim putem
    * organiziranje predavanja, seminara i drugih stručnih skupova o problemima potrošača
    * suradnja s istovrsnim udrugama i organizacijama u tuzemstvu i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
    * poticanje mladih stručnjaka da se bave proučavanjem problema na tržištu

Predstavnici Udruge sudjeluju u kreiranju politike zaštite potrošača kroz Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Odjela za zaštitu potrošača.

Preko povjerenika Europske unije odazivamo se na seminare prema CARDS programu i već smo stekli dva certifikata za položenu stručnost u dva poglavlja iz zaštite prava potrošača.
Sva naša saznanja prenosimo građanima-potrošačima Varaždinske županije kroz štampane brošure i obavijesti izložene na "INFO-STUPU" koji je nalazi na Varaždinskoj tržnici.

Savjet svim potrošačima!


Informirajte se, predlažite svoja viđenja kod rješavanja mnogih pitanja i budite aktivan potrošač koji je svjestan svojih obveza i prava.
Jedino aktivan potrošač može mnogo učiniti za poboljšanje naše svakodnevnice.

Svi smo mi potrošači!